Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας

στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Το ΕΚ "Αθηνά" στη "Βραδιά του Ερευνητή"

Οι Ερευνητές σχεδιάζουν το μέλλον του ψηφιακού κόσμου

People are the Territory

17-25 Σεπτεμβρίου, Αθήνα

Υψηλής ποιότητας έρευνα και τεχνολογίες
σε Πληροφορική, Επικοινωνίες και Υπολογιστικές Επιστήμες

Έρευνα και Ανάπτυξη

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Ιδρύθηκε το 2003 με τη συνένωση τριών ανεξάρτητων Ινστιτούτων.

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του: μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων, ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργασία δεδομένων/πληροφορίας/γνώσης, αυτοματισμοί, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τεκμηρίωση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου. Το ΕΚ «Αθηνά» επενδύει στη διεπιστημονικότητα, καθώς ασχολείται και με προβλήματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον και το Διάστημα, αλλά και από κοινωνικές προκλήσεις (κλιματική αλλαγή, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνικός αποκλεισμός, καθολική πρόσβαση στην πληροφορία).

Καινοτομία

Πέραν της έρευνας, θεμελιώδη πυλώνα της αποστολής του ΕΚ «Αθηνά» αποτελεί η Καινοτομία: η συνύπαρξη στο Κέντρο Ερευνητικών Ινστιτούτων, Τεχνοβλαστών και σχημάτων υποστήριξης Συστάδων Επιχειρήσεων Τεχνολογίας δημιουργεί ένα γόνιμο οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, αναπτύσσονται οι αναγκαίες επωφελείς συνεργασίες που απαιτούνται για την μεταφορά των κατάλληλων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά και την κοινωνία.

Ερευνητικές Υποδομές

Σημαντική δραστηριότητα του ΕΚ Αθηνά είναι επίσης η υλοποίηση και λειτουργία ερευνητικών ψηφιακών υποδομών με εθνική ή και διεθνή εμβέλεια, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα.

Αποτελέσματα & Επιτεύγματα

  • Ανάληψη 300 έργων έρευνας & ανάπτυξης, και πλήθους έργων δημιουργίας καινοτόμων εφαρμογών.
  • Ιδρυτική συμμετοχή σε 2 μεγάλες διεθνείς ερευνητικές υποδομές (CLARIN, DARIAH).
  • Διεθνούς επιπέδου τεχνολογικές πλατφόρμες σε ενσωματωμένα συστήματα, ψηφιακά αποθετήρια, γλωσσικές τεχνολογίες, βάσεις δεδομένων, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος.
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της παραγωγικότητας και της διακυβέρνησης, με χιλιάδες ενεργούς ωφελούμενους καθημερινά.
  • 3 συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρήσεων (clusters) έντασης γνώσης με διεθνή απήχηση.
  • 4 ενεργοί τεχνοβλαστοί.

Διακρίσεις

  • Άνω των 30 εργασίες και τεχνολογικά πρωτότυπα βραβευμένα από διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια.
  • Υψηλόβαθμη συμμετοχή στις σημαντικότερες διεθνείς ενώσεις και πρωτοβουλίες των τομέων δράσης του.
  • Διεθνής αναγνώριση της αριστείας στην διαχείριση clusters.

Βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι

  • Ένταση παραγωγής καινοτόμων αποτελεσμάτων.
  • Ιδιαίτερη έμφαση στην Πληροφορική ως πυρήνα συνεργειών με άλλες επιστήμες.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.
  • Επέκταση συνεργασιών με εταιρίες, κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές/περιφερειακές αρχές, καθώς και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Ενίσχυση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
  • Τεχνολογίες του ΕΚ «Αθηνά» σε κάθε τομέα κοινωνικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

Το όραμα του ΕΚ Αθηνά είναι να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα. Ο βασικός ρόλος του ΕΚ Αθηνά σε όλον αυτό τον κύκλο είναι η παραγωγή γνώσης και η σχεδίαση τεχνολογικών λύσεων για την ψηφιακή κοινωνία.

Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει το Κέντρο στο ρόλο αυτό πηγάζει από τη μοναδική δεξαμενή δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας που διατηρεί το εξειδικευμένο προσωπικό του το οποίο αριθμεί περίπου 40 μόνιμους ερευνητές, 250 συνεργαζόμενους ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς υποτρόφους, και έμπειρα διοικητικά στελέχη.

Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν την κύρια έκφραση της στρατηγικής του ΕΚ Αθηνά και των αξιών της ερευνητικής και καινοτομικής του δράσης:

  • Ερευνητικός σχεδιασμός που προσανατολίζεται σε προκλήσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σημαντικό αντίκτυπο. Στόχος είναι η παραγωγή καινοτόμων αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαθεματικότητα, με την Πληροφορική ως πυρήνα συνεργειών με άλλες επιστήμες
  • Μεταφορά τεχνολογίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο
  • Ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού που βασίζεται στον εντοπισμό και την υποστήριξη ταλαντούχων νέων ανθρώπων
  • Συνεργασίες με εταιρίες, κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές/περιφερειακές αρχές, καθώς και διεθνείς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς
  • Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την δημιουργία ή τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Εθνική και Περιφερειακή στρατηγική

Με έντονη δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το ΕΚ «Αθηνά» λειτουργεί σε τρεις Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Ξάνθη) και εφαρμόζει τη στρατηγική του μέσα από τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και τις Μονάδες του. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων για την Έρευνα και την Καινοτομία και σε σχετικές πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Ψήφισμα
Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ. "Αθηνά"

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2015

Γιώργος Καραγιάννης

Με αφορμή την αναγγελία του αδόκητου θανάτου του Γιώργου Καραγιάννη, Ομότιμου Ερευνητή του Ε.Κ. Αθηνά, το ΔΣ του ΕΚ "Αθηνά" συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19.00, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλειά του, και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Να εκδόσει το παρόν ψήφισμα
  2. Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στα κτήρια του Ε.Κ. «Αθηνά» επί τριήμερον
  3. Να εκφράσουν τα μέλη του τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος
  4. Να παραστούν εκπρόσωποί του στην επικήδειο τελετή, καταθέτοντας στεφάνι σε ένδειξη τιμής στη μνήμη του
  5. Να καταθέσει στη μνήμη του το ποσό των 2.000 ευρώ προς ενίσχυση των σκοπών φιλανθρωπικού ιδρύματος
  6. Να αναρτήσει το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Κέντρου

Ο Γιώργος Καραγιάννης ήταν ο ιδρυτής και επί πολλά χρόνια διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος του Ε.Κ. Αθηνά, ακαδημαϊκός πατέρας πολλών ερευνητών, εξαιρετικός επιστήμονας και δάσκαλος. Διορατικός και ανήσυχο πνεύμα, αναζητούσε συνεχώς καινούργιες κατευθύνσεις δημιουργίας για όλα αυτά που αγαπούσε, για την επιστήμη του, για την Ελληνική Γλώσσα, για το Ινστιτούτο και το Κέντρο που θεμελίωσε και οδήγησε ψηλά. Χάρη σ' εκείνον κυρίως και με όχημά του το ΙΕΛ, τα Ελληνικά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής ανάπτυξης και έχουν ισότιμη παρουσία στο διαδίκτυο με όλες τις ευρέως διαδεδομένες γλώσσες.

Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο χώρο της Επεξεργασίας Φωνής, στην οικογένεια του Αθηνά, και σ' όλη την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Όμως εκείνος θα αποτελεί πάντα μεγάλη έμπνευση για όλους μας.