Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας

ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA)»
Κωδ. Πρόσκλησης: RAA.207.ΥΠ.iM-1118
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα η Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) υπότροφο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA) (Grant Agreement No. 731861, H2020-ICT-22-2016), στην ακόλουθη περιοχή:
 
  1. Ανάπτυξη αλγορίθμων, τεχνικών και εργαλείων λογισμικού για την διάδραση σε 3Δ-εικονικά περιβάλλοντα με ανάλυση πολυτροπικών σημάτων αισθητήρων καθώς και την ανάλυση και οπτικοποίηση σημάτων μουσικής
Απαιτούμενα προσόντα:
Οι απαιτήσεις για την παραπάνω υποτροφία είναι οι εξής:
  • Υπότροφοι υποψήφιοι διδάκτορες-μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Ευχέρεια προγραμματισμού σε C/C++ και Java, Matlab, Python
  • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Επιθυμητά προσόντα:
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα  επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να συνεργασθούν με την Ε.Κ. «Αθηνά» / Μονάδα ΡΑΑ στο συγκεκριμένο αντικείμενο της υποτροφίας και δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία, το αργότερο μέχρι και την 26η Νοεμβρίου 2018, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
 
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
15125 Αθήνα
Υπόψη κ. Δέσποινας Κασσιανίδη
 
 
Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 26.11.2018 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
 
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
 
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
Πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα. Δέσποινα Κασσιανίδη στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.kassianidi@athena-innovation.gr και στο τηλέφωνο: 210-6875336.
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε εδώ

Ινστ./Μον.:
ΡΑΑ
Δημοσίευση:
12-11-2018
Λήξη:
26-11-2018
Κωδικός:
RAA.207.ΥΠ.iM-1118
'Εργο:
«Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA)»