Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β' ή Γ' βαθμίδας του ΙΕΛ (Παράρτημα Ξάνθης)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β’ ή Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΤΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ/ Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»
 
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Παράρτημα Ξάνθης του «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΕΛ Ξάνθης/Ε.Κ. «Αθηνά») λαμβάνοντας υπόψη:
 1. τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α’/2014)όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’/2016)όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει,
 3. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
 4. τις  διατάξεις τις ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει,
 5. το ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει,
 6. τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει,
 7. την από 23/05/2018 απόφαση της 193ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Προκηρύσσει:
 
(I) μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δοσιμετρία και αναλυτικές μέθοδοι ακτινοβολιών» με εξειδίκευση στα εξής:
 • Ειδικές μέθοδοι δοσιμετρίας ακτινοβολιών (φωταυγειακές μέθοδοι, retrospective δοσιμετρία κ.λπ.),
 • Εφαρμογές δοσιμετρίας ακτινοβολιών για χρονολόγηση αντικειμένων και μη οργανικών υλικών,
 • Προηγμένες διαγνωστικές και αναλυτικές μέθοδοι με χρήση ακτινοβολιών (φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ, περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ κ.λπ.),
(II) μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στις Επιστήμες του Πολιτισμού» με εξειδίκευση στα εξής:
 • Μηχανική μάθηση, βαθιά μάθηση,
 • Πολυπρακτορικά συστήματα και ενισχυτική μάθηση,
 • Συλλογική τεχνητή νοημοσύνη,
 • Κοινωνική οργάνωση εικονικών πρακτόρων,
 • Εικονικοί κόσμοι και προσομοίωση,
 • Παιχνιδοποίηση και δυναμικά διαδραστικά περιβάλλοντα πολυμεσικού περιεχομένου,
(IΙI) μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική πληροφορική» με εξειδίκευση στα εξής:
 • Ψηφιοποίηση,
 • Διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων,
 • Γεωχωρικές πολιτισμικές βάσεις δεδομένων,
 • Ψηφιακή αρχαιολογία,
 • Ψηφιακές τεχνολογίες στον πολιτισμό.
 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016:
 
Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
 
Για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
 
Σημειώνεται ότι για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων.
 
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον τα πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.
β) Να έχουν καλή γνώση (Β2) της αγγλικής γλώσσας , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει τροποποιηθέν (βλ. Παράρτημα Ι στην παρούσα Προκήρυξη).
γ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σχετική αίτηση (βλ. Παράρτημα ΙΙ στην παρούσα Προκήρυξη), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου – Παράρτημα Ξάνθης/ Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΕΛ Ξάνθης/Ε.Κ. «Αθηνά»), περιοχή ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, T.Θ.159, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, μέχρι τις 01/10/2018.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), που  θα  περιέχει στοιχεία  σχετικά με τις σπουδές τους και τη δράση τους, και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών και των ερευνητικών ενδιαφερόντων τους, καθώς και αντίτυπα των πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων τους.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.
 6. Τρεις (3) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να υποβληθούν σφραγισμένες από τον υπογράφοντα ή να σταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Ινστιτούτου .
Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου), θα ζητηθούν από την/ον επιτυχούσα/όντα κατά τον διορισμό.
 
Παρακαλούμε η αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά από 1 έως 5 να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).
Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 01 Οκτωβρίου 2018.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΙΕΛ Ξάνθης/ Ε.Κ.«Αθηνά» στα: Τηλ.: +30 25410 78787 εσωτ.111, Fax.: +30 25410 636565, email: info@ipet.gr.
 
Δρ Ευίτα Φωτεινέα
 
 
Αν. Διευθύντρια ΙΕΛ
 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
01-08-2018
Λήξη:
01-10-2018
Συνοδευτικά αρχεία: