Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου - CAPSELLA - Προγραμματιστές

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)»
Κωδ. Πρόσκλησης: GD.172.RE.CA-0417
ΑΔΑ: 6ΦΩΨ469ΗΞΩ-1ΘΗ
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)», προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας.
Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Ειδικότητα
Άτομα
Περιγραφή ανατιθέμενου έργου
Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
CA.Res.Prog
Ερευνητής – Προγραμματιστής
2
Διαχείριση δεδομένων, μεταδεδομένων, ηλεκτρονικών υποδομών και διαδικτυακών πυλών καθώς και ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών
Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής και των Η/Υ
Μεταπτυχιακό τίτλο σε Πληροφοριακά συστήματα
Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας εργασίας σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή/και εθνικά έργα
Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικού
Άριστη γνώση τεχνολογιών για διαχείριση δεδομένων και μεταδεδομένων
Άριστη γνώση των προτύπων μεταδεδομένων και διαλειτουργικότητας
Άριστη γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού και τεχνολογιών ανάπτυξης διεπαφών
Άριστη γνώση στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (Web Services)
Καλή γνώση Αγγλικών
 
 
Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java
Άριστη γνώση τεχνολογιών ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών: HTML5, Javascript, JQuery, CSS
Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
Γνώση διαχείρισης και ανάπτυξης σε σχεσιακές και μη Βάσεις Δεδομένων
Γνώση συστημάτων διαχείρισης εκδόσεων: SVN, Git
Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων και αναφορών
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Γενική Διεύθυνση
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα
Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου
Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του, ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 12.05.2017 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
Πληροφόρηση:
 
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vpana@ilsp.gr και στο τηλέφωνο: 210 6875303.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.athenarc.gr/.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
01-05-2017
Λήξη:
12-05-2017
Κωδικός:
GD.172.RE.CA-0417
'Εργο:
Capsella