Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για σύναψη σύμβασης έργου (Επ.Πληροφορικής)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΕΡΓΩΝ

 
Κωδ. Πρόσκλησης: GD.160.CA-0716
ΑΔΑ: 7ΘΦΟ469ΗΞΩ-98Ο

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)», προτίθεται να απασχολήσει δυο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)».

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.
Κωδικός
Ειδικότητα
Άτομα
Περιγραφή του προς ανάθεση έργου
Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
CA_ RES
Ερευνητής πληροφορικής
1
Σχεδίαση και συντονισμός υλοποίησης της  τεχνολογικής λύσης του έργου
Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα Θετικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Τομέα της Πληροφορικής
10ετή εμπειρία αναπτυξιακών ή/και ερευνητικών έργων, με ρόλο συντονιστή πακέτου εργασίας και άνω, τα οποία να περιλαμβάνουν:
Έργα με σημαντική δραστηριότητα στα πεδία
Διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big-data)
Ανάκτησης πληροφορίας (information retrieval)
Κατανεμημένης επεξεργασάις (distributed processing)
Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 5ου, 6ου ή 7ου Πλαισίου (FP5, FP6, FP7) ή Horizon 2020 (H2020)
Εθνικά ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα ή λοιπά έργα εμπορικής φύσης τα οποία να τεκμαίρονται από σχετικά έγγραφα (συμβόλαια / συμβάσεις)
10ετή εμπειρία σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.
Ικανή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Lower)
Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων έρευνας ή/και ανάπτυξης.
Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, όπου ο υποψήφιος τεκμηριωμένα είχε ρόλο κύριου συγγραφέα ή επιμελητή.
Σχεδίαση ή/και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού σε χώρους όπως:
ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια
διαχείριση δεδομένων
Ύπαρξη peer-reviewed δημοσιεύσεων σε συναφή πεδία διαχείρισης δεδομένων, ροών εργασιών, μεγάλων δεδομένων (big-data), ψηφιακών αποθετηρίων κλπ.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Γενική Διεύθυνση
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα
Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου


Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 12.08.2016 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Η. Σταμάτη στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: liana@ilsp.gr και στο τηλέφωνο: 210 6875304.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.athenarc.gr/.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
01-08-2016
Λήξη:
12-08-2016
Κωδικός:
GD.160.CA-0716
'Εργο:
Capsella