Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά»

 
 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ       
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Διεύθυνση:           Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
Τμήμα:                  Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων  και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών  Φορέων       
Ταχ. Διεύθυνση:  Μεσογείων 14-18                                                  
Ταχ. Κώδικας:      115 27 Αθήνα       
Πληροφορίες:      Α. Δημακάκος     
Τηλ.:                      210-7458231                                                   
 
Αθήνα,  23/02/2018
Α.Π.  30513
 

                    ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά» − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α.  του άρθρου 12 «Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν. 4310/2014» και του άρθρου 14 «Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4310/2014» και του άρθρου 16 «Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 4310/1984» του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α΄ 83),

β. του άρθρου 123 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α’270).

β. της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ: Α΄ 40),

γ. του π.δ. 145/03 με θέμα «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π)» (ΦΕΚ: Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ανάπτυξης» (ΦΕΚ: Α΄ 33),

δ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»    (ΦΕΚ: Α΄ 181), όπως ισχύει,

2. Το άρθρο 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού….Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων…» (ΦΕΚ: Α΄114)

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ: Α΄ 210)

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ: Α΄ 116)

5. Την Υ8/25.9.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό  Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη» (ΦΕΚ: Β΄ 2109),

6. Την με αρ. πρωτ. 8366-18/01/2018 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Σπυρίδωνα Ράπτη του Νικολάου από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ» (Ε.Κ. «Αθηνά») και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 35)

Αποφασίζουμε

1. Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή  του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά» − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.

2.Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

-      Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Σημειώνεται ότι πρέπει να υπάρχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου

-      Να κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ.

Τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας είναι:

Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

-  Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

-  Να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.

3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου:

- προΐσταται των υπηρεσιών αυτού

- έχει την ευθύνη για τη λειτουργία  του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση  στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

- είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,΄Ερευνας  και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

- συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο και αν είναι καθηγητής Α.Ε.Ι μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.

4.Για τον διορισμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

I. Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

II.   Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως. Το κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

III. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η, αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ Α’ 102) και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ Α’ 57) στο πλαίσιο της έκδοσης της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκού ποινικού μητρώου, ακρίβειας όλων των υποβαλλομένων στοιχείων. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει επίσης να δηλώνουν ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα, από το οποίο προέρχονται, και ότι η σχετική πράξη θα προσκομιστεί στο ερευνητικό κέντρο σε εύλογο διάστημα από το διορισμό τους.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.).
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.) μόνο.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11510  Αθήνα,  Τ.Θ. 14631, τηλ. 2107458231,  αρμόδιος: Α. Δημακάκος έως και την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018.

 

                                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ       

 

 

                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ                  

  ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ:

   -Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»

  Εσωτ. διανομή: Ι 3  (2)           

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
26-02-2018
Λήξη:
27-04-2018