Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β' ή Γ' βαθμίδας του ΙΕΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι, 151 25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σ. Μαλτεζάκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 687 5302 FAX 210 685 4270 ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. stavrina@ilsp.athena-innovation.gr
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β’ ή Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά»
 
 
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΕΛ / Ε. Κ. «Αθηνά») προκηρύσσει:
  1. μια (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία οπτικοακουστικού σήματος για την ανάλυση και κατανόηση ανθρώπινης ομιλίας»
  2. μια (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Πολυτροπική αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής»

 

1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 .
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού.
δ) Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει τροποποιηθέν( βλ. Παράρτημα Ι στην παρούσα Προκήρυξη).
ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση (βλ. Παράρτημα ΙI στην παρούσα Προκήρυξη) η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην Γραμματεία του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά»), οδός Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, μέχρι τις  10-08-2018 μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα ΙI), στην  οποία  ο/η  ενδιαφερόμενος/η  θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  2. Βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), που  θα  περιέχει στοιχεία  σχετικά με τις σπουδές τους  και τη δράση τους, και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών  και των ερευνητικών ενδιαφερόντων καθώς και αντίτυπα των πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων.
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
  4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος)
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.
  7. Απευθείας αποστολή τριών (3) συστατικών επιστολών στη Γραμματεία  του Ινστιτούτου.
 
Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου), θα ζητηθούν από την/ον επιτυχούσα/όντα κατά τον διορισμό.
Παρακαλούμε τα δικαιολογητικά από 1 έως 6 να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 10/08/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά» στα: Τηλ.: +30210 687 5302, Fax.: +30210 685 4270, email: stavrina@ilsp.athena-innovation.gr
 
 
Δρ. Σταυρούλα Φωτεινέα
 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
08-06-2018
Λήξη:
10-08-2018