Προσκλήσεις για συνεργάτες

«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΦΒ4469ΗΞΩ-0ΜΧ ΚΩΔ.: ILSP.234.ATT-TUR-ΧΑΝ.0819
ΙΕΛ
Δημ:
04-09-2019
Λήξη:
18-09-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΛΖΣ469ΗΞΩ-5ΨΠ ΚΩΔ.: ILSP.234.ATT-GRE-ΧΑΝ.0819
ΙΕΛ
Δημ:
03-09-2019
Λήξη:
30-09-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ5ΚΑ469ΗΞΩ-5Λ5 ΚΩΔ.: ILSP.233.ADV.ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
01-08-2019
Λήξη:
19-08-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω714469ΗΞΩ-39Θ ΚΩΔ.: GD.233.VE-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
31-07-2019
Λήξη:
16-08-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΛΒ2469ΗΞΩ-ΝΒΕ ΚΩΔ.: GD.232.DIOIK-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-07-2019
Λήξη:
09-08-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΧΘ469ΗΞΩ-ΘΧ6 ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.YPO.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΜΖΓ469ΗΞΩ-Α7Σ ΚΩΔ.: ILSP.232.μDOC-ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΧΠΨ469ΗΞΩ-ΞΛΠ ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«STR-ESFRI II- Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΓΦΣ469ΗΞΩ-Χ01 ΚΩΔ.: GD.232.STR2-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
18-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω0ΣΗ469ΗΞΩ-Ο2Λ ΚΩΔ.: COR-2019-02
CORALLIA
Δημ:
18-07-2019
Λήξη:
31-07-2019
«ΕΣΤΙΑ- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.3.3» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΕΨΦ469ΗΞΩ-ΧΗΝ ΚΩΔ.: ILSP.231.EST.ΧΑN-0719
ΙΕΛ
Δημ:
09-07-2019
Λήξη:
19-07-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΗΕΠ469ΗΞΩ-Λ3Π ΚΩΔ.: GD.231.DIOIK-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
09-08-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
22-07-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ92Σ469ΗΞΩ-ΒΨΔ ΚΩΔ.: ILSP.231.DRe-0719
ΙΕΛ
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
19-07-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ1ΗΒ469ΗΞΩ-ΣΤΣ ΚΩΔ.: ILSP.230.DRASI-1919
ΙΕΛ
Δημ:
28-06-2019
Λήξη:
12-08-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-06-2019
Λήξη:
10-07-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω05Π469ΗΞΩ-Ξ6Φ ΚΩΔ.: GD.230.DR-0619
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-06-2019
Λήξη:
10-07-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΦΕ5469ΗΞΩ-3ΔΩ ΚΩΔ.: ILSP.228.GRE.ΧΑN-0619
ΙΕΛ
Δημ:
14-06-2019
Λήξη:
28-06-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΨΥΛΑ469ΗΞΩ-64Η ΚΩΔ.: ILSP.228.ΥΠ.GRE-0619
ΙΕΛ
Δημ:
14-06-2019
Λήξη:
28-06-2019

Pages