Προσκλήσεις για συνεργάτες

«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΓ1Ω469ΗΞΩ-0ΓΔ ΚΩΔ.: ILSP.221.DRASI-0419
ΙΕΛ
Δημ:
12-04-2019
Λήξη:
16-06-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΖΚ469ΗΞΩ-0ΥΟ ΚΩΔ.: ILSP.220.ATT-ΧΑΝ.0319
ΙΕΛ
Δημ:
29-03-2019
Λήξη:
10-05-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 96ΧΥ469ΗΞΩ-Ν7Ι ΚΩΔ.: ILSP.219.ΥΠ.GRE-0319
ΙΕΛ
Δημ:
26-03-2019
Λήξη:
10-04-2019
«SSHOC & Social Sciences & Humanities Open Cloud» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω5Ω5469ΗΞΩ-1ΗΙ ΚΩΔ.: ILSP.219.SSHOC-0319
ΙΕΛ
Δημ:
20-03-2019
Λήξη:
04-04-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 99ΖΘ469ΗΞΩ-ΛΙ0 ΚΩΔ.: ILSP.218.DR-0219
ΙΕΛ
Δημ:
22-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΝΦΨ469ΗΞΩ-4ΑΔ ΚΩΔ.: ILSP.216.μDOC-ΧΑΝ.0119
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«ΑΘΗΝΑ-Ξ: Δράσεις του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Ξάνθη» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΧΠ0469ΗΞΩ-Ξ4Θ ΚΩΔ.: ILSP.218.APOL-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΚΔ0469ΗΞΩ-ΥΡΓ ΚΩΔ.: ILSP.218.ATT-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
ΙΕΛ
Δημ:
15-02-2019
Λήξη:
14-03-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
06-02-2019
Λήξη:
01-03-2019
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 78ΛΥ469ΗΞΩ-7ΙΧ ΚΩΔ.: ILSP.213.D4I-1218
ΙΕΛ
Δημ:
18-01-2019
Λήξη:
05-02-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΞΙ0469ΗΞΩ-ΡΥΓ ΚΩΔ.: ILSP.211.ATT-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
11-01-2019
Λήξη:
08-02-2019
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΙΠΣΥ - Στρατηγικός σχεδιασμός και υποδομές ΙΠΣΥ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: Orizontio0119
ΙΠΣΥ
Δημ:
10-01-2019
Λήξη:
23-01-2019
«ID-EPTRI - INFRADEV – European Paediatric Translational Research Infra-structure» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΔΩ3469ΗΞΩ-ΙΚ1 ΚΩΔ.: PHARM.211.ID-EPTRI.1218
ΦΑΡΜΑΠΛΗ
Δημ:
07-01-2019
Λήξη:
15-02-2019
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΞΟ6469ΗΞΩ-ΝΜΕ ΚΩΔ.: ILSP.211.D4I-1218
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
Λήξη:
04-01-2019
«Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 66ΟΦ469ΗΞΩ-7ΚΥ ΚΩΔ.: GD.211.IA-1218
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-12-2018
Λήξη:
04-01-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: 7Α0Γ469ΗΞΩ-ΗΣΔ ΚΩΔ.: ILSP.210.ΥΠ.DR-1218
ΙΕΛ
Δημ:
13-12-2018
Λήξη:
28-12-2018
«ΑΘΗΝΑ-Ξ: Δράσεις του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Ξάνθη» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ94Λ469ΗΞΩ-88Ο ΚΩΔ.: ILSP.210.APOL-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018
«Προς- Έλευσις Personalised Routes in Eleusis» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΟΚΡ469ΗΞΩ-7ΕΠ ΚΩΔ.: ILSP.210.PROS-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018
«ΛΔ ΙΕΛ ΞΑΝΘΗΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΕΦΩ469ΗΞΩ-ΞΔΧ ΚΩΔ.: ILSP. 210.LD-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018

Pages