Με μια ματιά...


Η προ
ώθηση της αριστείας, της καινοτομικότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κρίσιμο τομέα των Τεχνολογιών της Γνώσης και της Επικοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των αξιών που θεραπεύει το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Μέσα από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, στρατηγικές ανάπτυξης τεχνολογικών οικοσυστημάτων, δράσεις καινοτομικών εφαρμογών στο πλαίσιο των τεχνολογιών αυτών και ενέργειες μεταφοράς τόσο των γνώσεων όσο και των τεχνολογικών αποτελεσμάτων στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το ΕΚ Αθηνά πραγματώνει τη αποστολή του για την συμμετοχή της χώρας τόσο στην στρατηγική “Ευρώπη 2020” όσο και στην παγκόσμια απαίτηση για έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη για όλους.

 


 
Ryan McDonald talk, October 17th 2016
logo

Invited Speaker

Ryan McDonald

Senior Staff Research Scientist at Google

"Generalized Transition Systems for Natural Language Analysis"

Date & Time:  Monday, 17th October, 15:00


Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων - ΙΝΒΙΣ/ Ε. Κ. "Αθηνά"
logo

Πάτρα, 11/10/2016

 

Θέμα:

Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του
Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων / Ε.Κ."Αθηνά"

Πίνακας
αποδεκτών:

Τακτικό ερευνητικό προσωπικό ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ."Αθηνά"

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ."Αθηνά" που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις


Οι πράξεις του ΕΚ "Αθηνά"

diavgeia.gov.gr
Ερευνητικά Ινστιτούτα
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ilsp_logo

Ισχυρή ερευνητική βάση, εύρωστες τεχνολογίες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη φυσική επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

isi_logo


Τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής για το βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Ζητούμενο η καινοτομία και ην αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

imis_logo_new

Διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών πόρων, βάσεις δεδομένων, πληροφορικά συστήματα και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές τους

 

Μονάδες
Corallia – Ανάπτυξη Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών
Σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου τομέα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε παραγωγικούς τεχνολογικούς τομείς έντασης γνώσης και εξαγωγικού δυναμικού.


ΜΟΔΙΑΠ – Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων

Υποστηρίζει την συμμετοχή της Ελλάδας ως μέλους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και προωθεί τη χρήση προηγμένων μεθόδων στην επιστήμη και την τεχνολογία του Διαστήματος.

ΡΑΑ – Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης

Αντίκειμενο είναι θεωρητικά και εφαρμοσμένα προβλήματα στην τομή της πληροφορικής με τις επικοινωνίες, την επεξεργασία σήματος, την υπολογιστική όραση, τη μηχανική μάθηση, τη στατιστική και τα γνωσιακά συστήματα.
ΠΕΔΙΤΕ - Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών
Τεχνολογίες περιβαλλοντικών δράσεων, διαδικτυακών υπηρεσιών, ρομποτικής κ.λπ., με στόχο την κοινωνική ευημερία. Υποστήριξη παραγωγικών διεργασιών, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (ιδιαίτερα για δυσπρόσιτες περιοχές), στοχευμένες τεχνολογίες.