Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Προσωπικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
ΦΟΡΕΑΣΕ.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Καραμαλίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25410 78787
FAX: 25410 63656
Ξάνθη, 31-10-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Προσωπικό
Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.162.ΑΑ6.KD.XANTHI.0916
ΑΔΑ: 7ΩΙ3469ΗΞΩ-ΣΟ6
 
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί υποψηφίους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας για μία θέση Βοηθητικού Προσωπικού για το κτίριο του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.
 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται στους 11 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 17.500 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Σε περίπτωση, που το Ε.Κ. «Αθηνά»/ ΙΕΛ Ξάνθης επιθυμεί διατηρεί το δικαίωμα κατάρτισης σύμβασης με τον επιλεγέντα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 11 μηνών με αναλογική αναπροσαρμογή της αμοιβής του. 
 
Αντικείμενο:
Βοηθητικές υπηρεσίες (συντήρησης καθαρισμού, φύλαξης, συντήρησης κλπ.) για το κτίριο του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη. 
Απαιτούμενα προσόντα:
- Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου.
- Εμπειρία σε θέματα:
  • ασφάλειας χώρων και κτιρίων.
  • εκτέλεσης μικροεργασιών συντήρησης κτιρίων.
  • επιμέλειας καθαρισμού χώρων και κτιρίων.
  • φροντίδας περιβάλλοντος χώρου.
- Ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων που πλήττουν ή θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του κτιρίου καθώς και την ασφάλεια τυχόν προσωπικού και επισκεπτών σε αυτό .  
Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
- Κατοχή Ι.Χ.
- Επικοινωνιακά προσόντα. 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, τυχόν υφιστάμενων τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 16ηΝοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
 
Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη
 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία 
υποβολής υπολογίζεταιη ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
 
Πληροφορίες:
Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.
 
Δρ Σπύρος Ράπτης 
 
Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΕΛ

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
31-10-2016
Λήξη:
16-11-2016
Κωδικός:
ILSP.162.ΑΑ6.KD.XANTHI.0916