Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βοηθητικές υπηρεσίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βοηθητικές υπηρεσίες
Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.178.KD.XANTHI.0917
ΑΔΑ: Ψ6ΟΞ469ΗΞΩ-7Ε4
 
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί υποψηφίους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων συνεργασίας για το Παράρτημα του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.
 
Αντικείμενο:
Βοηθητικές υπηρεσίες (συντήρησης καθαρισμού, φύλαξης, συντήρησης κλπ.) για το κτίριο του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη. 
 
Απαιτούμενα προσόντα:
- Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου.
- Εμπειρία σε θέματα: 
o ασφάλειας χώρων και κτιρίων.
o εκτέλεσης μικροεργασιών συντήρησης κτιρίων.
o επιμέλειας καθαρισμού χώρων και κτιρίων. 
o φροντίδας περιβάλλοντος χώρου.
- Ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων  γεγονότων που  πλήττουν ή θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του κτιρίου καθώς και την ασφάλεια τυχόν προσωπικού και επισκεπτών σε αυτό . 
 
Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
- Κατοχή Ι.Χ.
- Επικοινωνιακά προσόντα.
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, τυχόν υφιστάμενων τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την  3η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη
 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία 
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
 
Πληροφορίες:
Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr. 
 
 
Δρ Σπύρος Ράπτης
Διευθυντής ΙΕΛ

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
20-10-2017
Λήξη:
03-11-2017
Κωδικός:
ILSP.178.KD.XANTHI.0917