Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ερευνητών Β' ή Γ' βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων


ΦΟΡΕΑΣ
Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / 
ΙN.BI.Σ. – Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κτίριο ΕΠΠ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίου, Πάτρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Κόκκαλη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2610 910301
FAX 2610 910303 ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. kokkali@isi.gr

Πάτρα, 31-07-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β’ ή Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» (ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ.«Αθηνά»)

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / Ε.Κ. "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝΒΙΣ / Ε. Κ. «Αθηνά») με βάση :

1. τις διατάξεις του Ν. 4310/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ258 Α΄/2014), όπως ισχύει

2. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»

3. τις διατάξεις του Ν.2919/2001, «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/2001), όπως ισχύει

4. τις διατάξεις του ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει

5. την από 02.03.2017 απόφαση της 170ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά»

προκηρύσσει

(I) μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Κυβερνοφυσικά Συστήματα με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα και τις τεχνολογίες IoT»

(II) μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Πληροφοριακών / Βιομηχανικών Συστημάτων και Υπολογιστικό / Κατασκευαστικό Νέφος»

 

1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας όπως ορίζονται στον Ν. 4310/2014, όπως ισχύει

β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με εμπειρία σε θέματα

· «Κυβερνοφυσικά Συστήματα με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα και τις τεχνολογίες IoT» για τη θέση (Ι)

· «Ολοκλήρωση Πληροφοριακών / Βιομηχανικών Συστημάτων και Υπολογιστικό / Κατασκευαστικό Νέφος» για τη θέση (ΙΙ)

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ) Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού

2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην Γραμματεία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. «Αθηνά»), οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίου, Τ.Κ. 26504, Πάτρα, μέχρι τις 29-09-2017. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό, κ.λ.π.), τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα.Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικόαναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό
  2. Βιογραφικό σημείωμα σε έξι (6) αντίτυπα που θα περιέχει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές τους και τη δράση τους, και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών καθώς και δύο (2) αντίτυπα των πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιευμάτων
  3. Πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν την τυχόν προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις
  4. Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές
  5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος)

Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία κατά τον διορισμό.

Παρακαλούμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να σταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ.«Αθηνά» στα: Τηλ.: +302610910302, Fax.: +302610910303, email: info@isi.gr.

 

Καθ. Δημήτριος Σερπάνος

Διευθυντής ΙΝΒΙΣ και Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
31-07-2017
Λήξη:
29-09-2017