Προσκλήσεις για συνεργάτες

ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
Πράξη «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΞΛΥ469ΗΞΩ-Κ6Ω ΚΩΔ.: LSP.244.APT.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
21-01-2020
Λήξη:
05-02-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Η1Χ469ΗΞΩ-ΗΘΙ ΚΩΔ.: ILSP.244.DRASI-0120
ΙΕΛ
Δημ:
20-01-2020
Λήξη:
20-02-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΩΘ6469ΗΞΩ-Ι7Γ ΚΩΔ.: ILSP.244.DR-0120
ΙΕΛ
Δημ:
17-01-2020
Λήξη:
17-02-2020
CORALLIA
Δημ:
15-01-2020
Λήξη:
30-01-2020
ΙΕΛ
Δημ:
14-01-2020
Λήξη:
30-01-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
02-01-2020
Λήξη:
20-01-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.:  ΨΜΝ1469ΗΞΩ-Π4Σ ΚΩΔ.: ILSP.242.DR-1219
ΙΕΛ
Δημ:
23-12-2019
Λήξη:
09-01-2020
«STR-ESFRI II- Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΟΨΜ469ΗΞΩ-Ο3Τ ΚΩΔ.: GD.243.STRe2-1219
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-12-2019
Λήξη:
08-01-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΗΡΤ469ΗΞΩ-ΘΗΦ ΚΩΔ.: ILSP.241.DR_1-1219
ΙΕΛ
Δημ:
05-12-2019
Λήξη:
20-12-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΕ24469ΗΞΩ-ΨΜΓ ΚΩΔ.: ILSP.240.DRA.ΧΑΝ.1119
ΙΕΛ
Δημ:
29-11-2019
Λήξη:
13-12-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-11-2019
Λήξη:
10-12-2019
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Μ1Α469ΗΞΩ-ΝΦΝ ΚΩΔ.: ILSP.239.EYR.ΧΑΝ.1119
ΙΕΛ
Δημ:
14-11-2019
Λήξη:
28-11-2019
«NLP THERATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6279469ΗΞΩ-ΥΚ9 ΚΩΔ.: ILSP.239.NLP-THEATRE-1119
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2019
Λήξη:
25-11-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω976469ΗΞΩ-2ΧΑ ΚΩΔ.: ILSP.238.ATT-GRE-ΧΑΝ.1019
ΙΕΛ
Δημ:
07-11-2019
Λήξη:
20-11-2019

Pages