Προσκλήσεις για συνεργάτες

«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Γ5Θ469ΗΞΩ-ΚΜΘ ΚΩΔ.: ILSP.253.myEL.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
10-04-2020
Λήξη:
24-04-2020
“Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΝΦΗ469ΗΞΩ-Ν97 ΚΩΔ.: ILSP.253.ALG.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
10-04-2020
Λήξη:
24-04-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 947Γ469ΗΞΩ-ΛΙ9 ΚΩΔ.: ILSP.253.DR-0420
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
Λήξη:
29-04-2020
«GRAPES: Learning, processing and optimising shapes (GA 860843)» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: GRAPES032020
ΙΠΣΥ
Δημ:
19-03-2020
Λήξη:
30-10-2020
«NLP THERATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΑΕΑ469ΗΞΩ-ΚΞΗ ΚΩΔ.: ILSP.248.NLP-THEATRE-0320
ΙΕΛ
Δημ:
12-03-2020
Λήξη:
30-03-2020
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
16-03-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 91ΓΝ469ΗΞΩ-ΦΦΤ ΚΩΔ.: ILSP.247.DRASI-0220
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
24-04-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 971Ψ469ΗΞΩ-ΜΜΞ ΚΩΔ.: ILSP.247.DR-0220
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
30-03-2020
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
13-03-2020
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ56Η469ΗΞΩ-6ΙΛ ΚΩΔ.: ILSP.247.EYR.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
Λήξη:
16-03-2020
CORALLIA
Δημ:
18-02-2020
Λήξη:
04-03-2020
ΙΕΛ
Δημ:
14-02-2020
Λήξη:
28-02-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ - Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΘΘΟ469ΗΞΩ-875 ΚΩΔ.: ILSP.246.myEL.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
14-02-2020
Λήξη:
28-02-2020
«GALACTICA: Smart Industrial innovation as enabler to drive new value chains for textiles and aerospace» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΨΜΞ469ΗΞΩ-3Δ6 ΚΩΔ.: COR-2020-01
CORALLIA
Δημ:
11-02-2020
Λήξη:
26-02-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 69Θ4469ΗΞΩ-Ο0Ω ΚΩΔ.: GD.245.YPE-0120
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
06-02-2020
Λήξη:
31-03-2020
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
«ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω6ΛΛ469ΗΞΩ-ΔΒ5 ΚΩΔ.: ILSP.245.APT.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΩΔ4469ΗΞΩ-ΤΞΟ ΚΩΔ.: ILSP.245.DRA.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
31-01-2020
Λήξη:
14-02-2020

Pages