Σύμβαση έργου

Greek

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης»
 
Κωδ. Πρόσκλησης: : GD.183.NOM.-1217
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης», προτίθεται να απασχολήσει  νομικό με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του  με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.
 
Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, τη διάρκεια απασχόλησης, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη.
 
Αντικείμενο
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.
 
 Κωδικός του προς ανάθεση       έργου
 Nom.1.
 Ειδικότητα
 Δικηγόρος
 Πλήθος ατόμων
 1
 Περιγραφή του προς ανάθεση   έργου
 Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα δικαίου     εξειδικευμένου δημοσίου τομέα, του δικαίου που   αφορά στην έρευνα και στην τεχνολογία –   καινοτομία, σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και   δημοσιονομικής διαχείρισης εθνικών και   ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, καθώς και   θέματα εργατικού και φορολογικού δικαίου.   Επιπλέον παροχή γνωμοδοτήσεων για νομικά θέματα   που ανακύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Κ.   «Αθηνά»
 
 Απαραίτητα προσόντα
 Ι. Επαγγελματική εμπειρία:
 • Δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις, εγγεγραμμένος/η σε δικηγορικό σύλλογο.
 • Εμπειρία τουλάχιστον  ενός  έτους  σε θέματα δημοσίου δικαίου και του δικαίου που αφορά στην έρευνα και στην τεχνολογία – καινοτομία και δημοσιονομικού δικαίου.
  ΙΙ. Τίτλοι Σπουδών, Ξένες Γλώσσες και Διπλώματα
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο ως ισότιμο, στο  φορολογικό- δημοσιονομικό δίκαιο ή στο δημόσιο δίκαιο.   
 • Πολύ καλή γνώση της  αγγλικής
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα χειρισμού Word, Excel
 
 Επιθυμητά προσόντα
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών βάσεων νομικών δεδομένων
 
 
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.
 
Τόπος απασχόλησης
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Κέντρου (Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου).
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2018, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
 
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα
Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου
 
Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα ).
 
Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 10/01/2018 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.
 Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
 
Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
 
Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
 
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
 
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
 
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Κ. «Αθηνά» (https://www.athena-innovation.gr/.
 
Πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vpana@ilsp.gr  και στο τηλέφωνο: 210 6875303.
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ε.Κ. «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο https://www.athena-innovation.gr/.
 

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
22-12-2017
Λήξη:
10-01-2018
Κωδικός:
GD.183.NOM.-1217
'Εργο:
Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ 5002437.
 
Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.
Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2017.
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη γραμματεία του ΙΠΣΥ μέχρι τις 01/11/2017 και ώρα 17:00.
Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)

Ινστ./Μον.:
ΙΠΣΥ
Δημοσίευση:
18-10-2017
Λήξη:
01-11-2017
'Εργο:
Υποέργο «Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  με αριθμό
[ILSP. ΔΔ2.151.Εmilang-0815]
ΑΔΑ: 7ΥΝΤ469ΗΞΩ-Ρ5Ε
 
 
α. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΚ «Αθηνά» / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Ταχυδρομική Διεύθυνση :  Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι
Σημείο Επαφής: Γραφείο Προμηθειών, Υπεύθυνη :  H. Σταμάτη
Τηλ: 0030 2106875304
FAX: 0030  210 6854270
URL:  www.ilsp.gr
 
β. Αριθμός Πρόσκλησης: [ILSP. ΔΔ2.151.Εmilang-0815]
 
γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
 
δ. Είδος διαγωνισμού:   Διαπραγμάτευση  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη μετάφραση του Ψηφιακού Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου e-MiLang σε 9 Γλώσσες και τον  Έλεγχο Πιλοτικής Λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
 
ε. Τίτλος διαγωνισμού: Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει   τις «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e-MiLang».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή  μετάφρασης του Ψηφιακού Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου e-MiLang σε 9 Γλώσσες και  ο   Έλεγχος Πιλοτικής Λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.
 
στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (τριάντα τρεις) 33 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.
 
ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της Πρόσκλησης από την Ιστοσελίδα του ΕΚ «Αθηνά».
 
η. Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός   ανέρχεται σε  81.300,81€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.).
 
θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται  στην έδρα της Αναθέτουσας , μέχρι τις 21/9/2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς .
 
ι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν  στις 21  Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα από  13:00.
 
ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007
ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: δεν υπάρχουν.
ιγ.   Στοιχεία της προσφοράς: Όλα τα  δικαιολογητικά (α) τα δικαιολογητικά του άρθρου Β.2.4, β) εγγυητική επιστολή, νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς τα όσα απαιτούνται σε περίπτωση ένωσης προσώπων βάσει του Β. 2.3., γ) τα στοιχεία του άρθρου Β.2.6),  τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά  σύμφωνα  με τη διακ/ξη για το έργο τις «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e-MiLang» ((KΑ.Δ: 45043 – Αρ. Διακ.:5111 - ΦΕΚ 197/15.05.2015 με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 16/6/2015), η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλονται κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού.
ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στην  διακήρυξη τις «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e-MiLang»  (KΑ.Δ: 45043 – Αρ. Διακ.:5111 - ΦΕΚ 197/15.05.2015 και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 16/6/2015).
ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 30 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.
ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο του έργου δεν γίνονται δεκτές.
ιζ. Βασικοί όροι  χρηματοδότησης και πληρωμής:   Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη τις «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e-MiLang» (KΑ.Δ: 45043 – Αρ. Διακ.:5111 - ΦΕΚ 197/15.05.2015 με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 16/6/2015) ως και κατά τα λοιπά – στο βαθμό που δεν ορίζονται με την παρούσα πρόσκληση καθορίζονται στην άνω αναφερθείσα διακήρυξη.
 
Κείμενο της πρόσκλησης σε PDF.
 
Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2015
 
Ο Πρόεδρος του ΕΚ «Αθηνά»
Γ. Ιωαννίδης

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
14-09-2015
Λήξη:
21-09-2015
Κωδικός:
ILSP. ΔΔ2.151.Εmilang-0815

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βοηθητικές υπηρεσίες
Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.178.KD.XANTHI.0917
ΑΔΑ: Ψ6ΟΞ469ΗΞΩ-7Ε4
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης τουΕρευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί υποψηφίους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων συνεργασίας για το Παράρτημα του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.
 
Αντικείμενο:
Βοηθητικές υπηρεσίες (συντήρησης καθαρισμού, φύλαξης, συντήρησης κλπ.) για το κτίριο του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.
 
Απαιτούμενα προσόντα:
 •       Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου.
 •       Εμπειρία σε θέματα:
  • ασφάλειας χώρων και κτιρίων.
  • εκτέλεσης μικροεργασιών συντήρησης κτιρίων.
  • επιμέλειας καθαρισμού χώρων και κτιρίων.
  • φροντίδας περιβάλλοντος χώρου.
 •       Ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων  γεγονότων που  πλήττουν ή θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του κτιρίου καθώς και την ασφάλεια τυχόν προσωπικού και επισκεπτών σε αυτό .
Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα τα παρακάτω:
 •           Κατοχή Ι.Χ.
 •           Επικοινωνιακά προσόντα.
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, τυχόν υφιστάμενων τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την  3ηΝοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη
 Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία 
υποβολής υπολογίζεταιη ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
 
Πληροφορίες:
Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.
 
Δρ Σπύρος Ράπτης
Διευθυντής ΙΕΛ

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
18-10-2017
Λήξη:
03-11-2017
Κωδικός:
ILSP.178.KD.XANTHI.0917

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΕΡΓΩΝ

 
Κωδ. Πρόσκλησης: GD.160.CA-0716
ΑΔΑ: 7ΘΦΟ469ΗΞΩ-98Ο

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)», προτίθεται να απασχολήσει δυο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)».

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.
Κωδικός
Ειδικότητα
Άτομα
Περιγραφή του προς ανάθεση έργου
Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
CA_ RES
Ερευνητής πληροφορικής
1
Σχεδίαση και συντονισμός υλοποίησης της  τεχνολογικής λύσης του έργου
Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα Θετικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Τομέα της Πληροφορικής
10ετή εμπειρία αναπτυξιακών ή/και ερευνητικών έργων, με ρόλο συντονιστή πακέτου εργασίας και άνω, τα οποία να περιλαμβάνουν:
Έργα με σημαντική δραστηριότητα στα πεδία
Διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big-data)
Ανάκτησης πληροφορίας (information retrieval)
Κατανεμημένης επεξεργασάις (distributed processing)
Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 5ου, 6ου ή 7ου Πλαισίου (FP5, FP6, FP7) ή Horizon 2020 (H2020)
Εθνικά ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα ή λοιπά έργα εμπορικής φύσης τα οποία να τεκμαίρονται από σχετικά έγγραφα (συμβόλαια / συμβάσεις)
10ετή εμπειρία σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.
Ικανή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Lower)
Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων έρευνας ή/και ανάπτυξης.
Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, όπου ο υποψήφιος τεκμηριωμένα είχε ρόλο κύριου συγγραφέα ή επιμελητή.
Σχεδίαση ή/και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού σε χώρους όπως:
ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια
διαχείριση δεδομένων
Ύπαρξη peer-reviewed δημοσιεύσεων σε συναφή πεδία διαχείρισης δεδομένων, ροών εργασιών, μεγάλων δεδομένων (big-data), ψηφιακών αποθετηρίων κλπ.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Γενική Διεύθυνση
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα
Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου


Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 12.08.2016 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Η. Σταμάτη στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: liana@ilsp.gr και στο τηλέφωνο: 210 6875304.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.athenarc.gr/.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
01-08-2016
Λήξη:
12-08-2016
Κωδικός:
GD.160.CA-0716
'Εργο:
Capsella

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΕΡΓΩΝ
 
Κωδ. Πρόσκλησης: GD.160.CA-0716
ΑΔΑ: 7ΘΦΟ469ΗΞΩ-98Ο

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)», προτίθεται να απασχολήσει δυο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου / Παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)».
Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.
Κωδικός
Ειδικότητα
Άτομα
Περιγραφή του προς ανάθεση έργου
Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
CA_ RES
Ερευνητής πληροφορικής
1
Σχεδίαση και συντονισμός υλοποίησης της  τεχνολογικής λύσης του έργου
Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα Θετικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Τομέα της Πληροφορικής
10ετή εμπειρία αναπτυξιακών ή/και ερευνητικών έργων, με ρόλο συντονιστή πακέτου εργασίας και άνω, τα οποία να περιλαμβάνουν:
Έργα με σημαντική δραστηριότητα στα πεδία
Διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big-data)
Ανάκτησης πληροφορίας (information retrieval)
Κατανεμημένης επεξεργασάις (distributed processing)
Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 5ου, 6ου ή 7ου Πλαισίου (FP5, FP6, FP7) ή Horizon 2020 (H2020)
Εθνικά ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα ή λοιπά έργα εμπορικής φύσης τα οποία να τεκμαίρονται από σχετικά έγγραφα (συμβόλαια / συμβάσεις)
10ετή εμπειρία σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.
Ικανή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Lower)
Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων έρευνας ή/και ανάπτυξης.
Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, όπου ο υποψήφιος τεκμηριωμένα είχε ρόλο κύριου συγγραφέα ή επιμελητή.
Σχεδίαση ή/και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού σε χώρους όπως:
ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια
διαχείριση δεδομένων
Ύπαρξη peer-reviewed δημοσιεύσεων σε συναφή πεδία διαχείρισης δεδομένων, ροών εργασιών, μεγάλων δεδομένων (big-data), ψηφιακών αποθετηρίων κλπ.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Γενική Διεύθυνση
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα
Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου
Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 12.08.2016 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Η. Σταμάτη στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: liana@ilsp.gr και στο τηλέφωνο: 210 6875304.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.athenarc.gr/.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
01-08-2016
Λήξη:
12-08-2016
Κωδικός:
GD.160.CA-0716
'Εργο:
Capsella

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)»
Κωδ. Πρόσκλησης: GD.170.CA-0317
ΑΔΑ: Ω17Υ469ΗΞΩ-ΞΒΓ


Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)», προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)».
Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Ειδικότητα
Άτομα
Περιγραφή ανατιθέμενου έργου
Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
CA.PL.2
Πληροφορικός
2
Προσαρμογή και ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και γλωσσικής τεχνολογίας στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών: “Develop a collective intelligence data processing & management platform, in order to support access to data streams
through interoperable APIs”
καθώς και
«Social media data analysis and extraction»
Συμβολή στις δράσεις:
(α) επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
(β) διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου,
(γ) σύνταξης επιστημονικών/ τεχνικών δημοσιεύσεων
(δ) σύνταξης τεχνικών/ διαχειριστικών αναφορών

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γλωσσική τεχνολογία ή άλλο συναφές με την πρόσκληση αντικείμενο
Απαραίτητη εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας
Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης
Γλώσσες προγραμματισμού Java, C++, C#
Εμπειρία σε μία ή περισσότερες scripting γλώσσες: R, Python, Matlab
Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα δημιουργίας γλωσσικής τεχνολογίας
Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
Γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης με έμφαση στην ανάλυση αστικών δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα
Εμπειρία σε ένα ή περισσότερα
Deep Learning frameworks: Tensorflow,
Keras, Theano, CNTK, Deeplearning4j
CA.YG.1
Υπολογιστικός Γλωσσολόγος
1
Προσαρμογή και ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και γλωσσικής τεχνολογίας στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών:
«Social media data analysis and extraction»
καθώς και
«Demonstrator Development & Deployment for Pilots»
Συμβολή στις δράσεις:
(α) επίδειξης υποσυστημάτων και ολοκληρωμένου συστήματος
(β) διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου,
(γ) σύνταξης επιστημονικών/ τεχνικών δημοσιεύσεων
(δ) σύνταξης τεχνικών/ διαχειριστικών αναφορών
Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γλωσσική τεχνολογία
Απαραίτητη εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας (άνω των 2 ετών)
Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνικών εξαγωγής πληροφορίας και εξόρυξης γνώσης
Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
Προϋπηρεσία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα δημιουργίας γλωσσικής τεχνολογίας (άνω των 2 ετών)
Εμπειρία/συμμετοχή σε συναφείς επιστημονικές δραστηριότητες, συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις
Γνώση τεχνικών μηχανικής μάθησης με έμφαση στην ανάλυση γνώμης (opinion mining)
Γνώση τεχνικών κατασκευής Δικτύων Γνώσης (Knowledge Networks)
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:


Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Γενική Διεύθυνση
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα
Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου


Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 21.03.2017 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vpana@ilsp.gr και στο τηλέφωνο: 210 6875303.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.athenarc.gr/.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
01-03-2017
Λήξη:
21-03-2017
Κωδικός:
GD.170.CA-0317
'Εργο:
Capsella

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)», προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Capsella (Collective Awareness PlatformS for Environmentally-sound Land management based on data technoLogies and Agrobiodiversity - Project Id: 688813)».

Το ύψος της αμοιβής για τα ανατιθέμενα έργα συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Κωδικός του προς ανάθεση έργου

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

CAP_Res_180

Επιστημονικός συνεργάτης στα οικονομικά και στις επιστήμες περιβάλλοντος

1

Συμμετοχή στην καταγραφή-υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και συγκεκριμένα της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων που έχει υλοποιηθεί στο WP 5

 
 • Πτυχίο ΑΕΙ στις κοινωνικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακό τίτλο κατά προτίμηση στα Οικονομικά Περιβάλλοντος
 • Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα (τουλάχιστον 5ετή),
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων σε τομείς που σχετίζονται με την οικονομία και το περιβάλλον
 • Εμπειρία στην συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Γενική Διεύθυνση

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Β. Παναγοπούλου

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μέχρι τις 27.10.2017 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

Πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Β. Παναγοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vpana@ilsp.gr και στο τηλέφωνο: 210 6875303.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.athenarc.gr/.

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
11-09-2017
Λήξη:
27-10-2017
Κωδικός:
GD.180.CA-0917
'Εργο:
Capsella
Subscribe to RSS - Σύμβαση έργου